Istorijat preduzeća

 

Pogon za proizvodnju elektro-opreme pod nazivom "ELEKTROŠUMADIJA" registrovan je 1. oktobra 1959 godine na pomenutoj adresi. Bio je u sastavu Elektrodistribucije i upošljavao 15 radnika. Prvi proizvodi bilu su stubne trafo-stanice od 160 kVA i napona 10/0,4 kV i stubovi za javnu rasvetu.


Godine 1965 pogon se izdvaja u samostalno preduzeće "ELEKTROŠUMADIJA" registrovano za projektovanje, proizvodnju i montažu elektroopreme.


Godine 1975 "ELEKTROŠUMADIJA" se integriše u "TSN" iz Maribora kao jedna od osnovnih organizacija udruženog rada (OOUR), od kada proizvode plasira i na inostrano tržište. Integracija je donela:


- nove tehnologije
- sopstveni razvoj
- predstavničku mrežu po Jugoslaviji
- podizanje nivoa kvaliteta


Raspadom SFRJ 1991 godine "ELEKTROŠUMADIJA" se registruje kao društveno preduzeće.
Broj uposlenih se od formiranja 1959 godine sa 15 kretao najviše do 300.


Elektrošumadija 2003-e postaje akcionarsko društvo i dobija većinskog vlasnika "TSN" -Maribor. Elektrošumadija postaje "Elektrošumadija d.o.o.". Pod pritiskom konkurencije koja vlada na tržištu EŠ agresivno racionalizuje svoje poslovanje, i povećava produktivnost.

 

Ovo se postiže agresivnijom primenom politike kvaliteta, stavljanjem akcenta na obučenost radnika a ne na njihov broj. Krajnji rezultat je da EŠ sa manjim brojem radnika ima veću i kvalitetniju proizvodnju.

 

Takođe se insistira na povećanju odnosa broja visokoobrazovanog kadra u odnosu na kadar sa srednjom stručnom spremom što je trend u celom svetu i što današnja filozofija poslovanja zahteva. Danas "ELEKTROŠUMADIJA d.o.o" upošljava oko 35 radnika.